SP Audit

Informace o sběru dat a ochraně osobních údajů

Společnost SP Audit, s.r.o., se sídlem Murmanská 1474/4, 100 00 Praha 10, IČO: 26137534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73523, provozovatel projektu na webových stránkách www.spaudit.cz (dále jen „webová stránka“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • adresu elektronického kontaktu - e-mail
 • fakturační adresu
 • DIČ, IČ
 • č. bankovního účtu
 • emailovou adresu
 • informaci o Vaší IP adrese
 • informace poskytnuté z cookies
 • případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován 

2. Účel a právní základ zpracování

Některé údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

 • základní identifikační a kontaktní údaje za účelem Vaší jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy
 • Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem služby, a to za účelem zasílání obchodních sdělení
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem nákupu pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely reklamace)
 • Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.).

Váš souhlas potřebujeme pro zpracování údajů v souvislosti s některými účely, přičemž jsou tyto údaje i účel zpracování uvedeny v souhlasu, který poskytnete:

 • pro marketingové činnosti jako je:
  • zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,
  • sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies (viz bod 10 těchto informací)
  • profilování, zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých preferencí a chování na webových stránkách, míst, kde se nacházíte, to vše za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb
 • pro vedení zákaznické databáze minulých i potenciálních zákazníků
 • z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.

3. Jak údaje získáváme?

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím cookies a logování (viz bod 10. těchto Informací). Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Google Analytics, Twitter, LinkedIn, Sklik, AdWords, apod.).

4. Forma zpracování údajů

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.

5. Doba uchování údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Údaje zpracovávané za účelem marketingu budou zpracovány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle do 3 let.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal přiměřená technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou

 • státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,
 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností
 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností např. s účetní, advokáti atd.
 • osoby zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu
 • osoby zajišťující marketingové služby
 • poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny
 • za účelem automatizovaného zasílání obchodních sdělení provozovatel služby MailChimp, kdy k předání údajů dochází do třetí země. Provozovatel této služby je registrován v programu EU-US Privacy Shield, zásady ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování dle čl. 2 shora.

8. Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese spaudit@spaudit.cz.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

10. IP adresy, logovací soubory, cookies

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Webserver ukládá celé IP adresy pro případ vyžádání součinnosti např. s PČR apod. Webaplikace k nim nemá přístup.

Logovací soubory

Webserver a netflow logují a uládají přístup, IP adresu a čas po dobu 2 let. Logování slouží k servisním účelům, zvláště k detekci a odstraňování problémů v systému. Přístup nemá uživatel ani webserver s aplikací.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, ze statistických důvodů a pro přizpůsobení informací a reklam vašim zájmům, například dle obsahu webu, který jste navštívili.
Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Technické cookies:

Název: first_load
Doména: spaudit.cz
Velikost: 11
Popis: Technická cookie identifikující první přístup uživatele.

Název: agree-with-cookie
Doména: spaudit.cz
Velikost: 19
Popis: Poskytuje informace o tom, zda je povolena podpora cookies.

Soubory cookie třetích stran

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google, Twitter, LinkedIn, imedia.cz). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

 • Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/
  a https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • Náš web obsahuje soubory cookie sociálních médií, které vám na tomto webu zobrazují nejnovější příspěvky z příslušné sociální sítě. Některé cookie umožňují uživatelům přihlášeným ke svému účtu na příslušné sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. Používáme k tomu sociální zásuvné moduly sociálních sítí Twitter, Google Maps a LinkedIn. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální síti, může provozovatel sociální sítě spojit vaši návštěvu s vaším účtem. Nechcete-li, aby provozovatel sociálních sítí shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásit.
 • Používáme sociální zásuvné moduly těchto sociálních sítí:
 • Dále používáme Google Maps provozovanou společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • Soubory cookie také používáme k reklamním účelům, k výběru reklam podle toho, co je pro Vás relevantní (remarketing). Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení v reklamních sítích níže vyjmenovaných společností a jejich dodavatelů z řad třetích stran. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování na webu a obsahu navštívených stránek. V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace. Více informací o pravidlech získáte na stránkách reklamních systémů, provozovaných:

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.