SP Audit

Zákon č. 170/2017 Sb. – změny v oblasti daně z přidané hodnoty

Společnost (dříve sdružení)

Dochází ke zrušení zvláštní právní úpravy pro společnosti bez právní subjektivity (dřívější sdružení). Nově se bude každý společník z pohledu DPH posuzovat samostatně. Do 31. 12. 2018 lze postupovat podle stávající právní úpravy.

Režim přenesení daňové povinnosti

S účinností od 1. 7. 2017 se režim přenesení daňové povinnosti v kategorii tzv. trvalého použití režimu
přenesení daňové povinnosti rozšiřuje o následující plnění uskutečněná mezi plátci:

 • poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 ZDPH, tj. služby spočívající v obstarání dodání investičního zlata, pokud je u poskytnutí této služby uplatněna daň,
 • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
 • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce,
 • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky,
 • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

Povinnost přiznat daň z plateb předem

Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:

 • zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
 • sazba daně v případě zdanitelného plnění a
 • místo plnění.
 

Pokud je přijata úplata před uskutečněním zdanitelného plnění na blíže neurčené plnění, a ke dni přijetí této úplaty není dostatečně jasné, k jakému konkrétnímu druhu zboží či služby se úplata vztahuje, nebo není ke dni přijetí této úplaty dostatečně zřejmá sazba daně či místo plnění, plátce povinnost přiznat daň z titulu přijetí takovéto úplaty nemá. V takovém případě se daň uplatní až ke dni uskutečnění danitelného plnění.

Nespolehlivá osoba


K institutu nespolehlivého plátce přibyl institut nespolehlivé osoby. V případě rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce).

Pro rozhodnutí o nespolehlivé osobě v případě porušení povinností nastalých po 1. 7. 2017 a vztahujících se ke správě DPH u osoby nepovinné k dani postačí naplnění kteréhokoli bodu z kritérií níže uvedených:

Fyzická osoba – nepovinná k dani:

a) Vystavení fiktivního dokladu:
b) Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH
c) Nedoplatek DPH ve výši minimálně 50.000,- Kč bez příslušenství daně
d) Zajišťovací příkaz
e) Opakované porušení režimu nového dopravního prostředku podle § 19 odst. 6 zákona o DPH
f) Zjištěné podvodné jednání při vracení daně (porušení § 85 zákona o DPH (vracení daně osobám se zdravotním postižením)

Právnická osoba – nepovinná k dani:

Zejména jde o osoby uvedené v § 5 odst. 3 (větě první) zákona o DPH a dále svěřenský fond (§ 4b odst. 2 zákona o DPH, pokud nevykonává ekonomickou činnost).
a) Vystavení fiktivního dokladu:
b) Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH
c) Nedoplatek DPH (osoba nepovinná k dani má po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 50.000,- Kč)
d) Zajišťovací příkaz
e) Opakované porušení povinností identifikované osoby dle § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH (resp. § 6g zákona o DPH

Ručení za plnění v bitcoinech

Příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, ručí za nezaplacenou daň.

Vracení odpočtu v případě nedoloženého zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku

Nová ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) a § 78e zákona o DPH definují povinnost plátce vyrovnat, nebo upravit původně uplatněný nárok na odpočet daně. Uvedená povinnost vzniká, pokud plátce použije obchodní majetek pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. Cílem zákonodárce je, aby plátce vyrovnal, nebo upravil dříve uplatněný nárok na odpočet daně při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH se vztahuje na situace, kdy plátce nemůže důkazními prostředky řádně doložit, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení obchodního majetku jiného než dlouhodobého majetku.

Obchodním majetkem jiným než dlouhodobým se pro účely § 77 zákona o DPH rozumí např.:

 • Materiál
 • Zboží
 • Polotovary, nedokončená výroba
 • Horové výrobky


Ustanovení § 77 zákona o DPH se uplatňuje pouze u majetku před jeho použitím. Lze tedy vyvodit, že zejména drobný majetek vydaný ze skladu (kalkulačky, pracovní nářadí) a fakticky použitý k ekonomické činnosti, nebo drobný majetek pořízený pro přímé použití a fakticky užitý k ekonomické činnosti nábytek, výpočetní technika) tomuto vyrovnání nepodléhají. Naproti tomu materiál vydaný ze skladu, který je v době zničení, ztráty nebo odcizení již obsažen v polotovaru či v již hotovém výrobku, avšak tento polotovar či hotový výrobek nebyl fakticky užitý k ekonomické činnosti, vyrovnání nároku na odpočet daně podléhá.

Povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78e zákona o DPH se týká případů, kdy plátce nemůže důkazními prostředky řádně doložit, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku.

Dlouhodobým majetkem se pro účely zákona o DPH rozumí

 • hmotný majetek,
 • odpisovaný nehmotný majetek,
 • pozemek, nebo
 • technické zhodnocení.

Znění § 77 odst. 2 písm. c) a § 78e zákona o DPH se vztahuje pouze na zničení, ztrátu či odcizení obchodního majetku.

Pro účely doložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku je nutné zjistit zejména, jaký obchodní majetek byl zničen, ztracen nebo odcizen, jeho množství a jednotkovou cenu (pořizovací cenu). Pro řádné doložení zničení obchodního majetku je nezbytné mít níže uvedené dokumenty a současně soupis majetku, který by měl obsahovat jednotkovou cenu (pořizovací cenu) obchodního majetku bez daně, základ daně, sazbu daně a výši daně a také datum pořízení obchodního majetku, a zdaňovací období, kdy byl odpočet uplatněn a v jaké výši.

Řádné doložení zničení, ztráty nebo odcizení majetku lze prokázat zejména posudkem pojišťovny, nebo soudního znalce případně jinými důkazními prostředky.

Pokud nastane zničení, ztráta nebo odcizení majetku, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, pak je plátce povinen vyrovnat nebo upravit původně uplatněný odpočet daně u obchodního majetku ve zdaňovacím období, kdy došlo ke skutečnému zjištění zničení, ztráty nebo odcizení majetku (ke dni v příslušném zdaňovacím období plátce), nebo ve zdaňovacím období, kdy se plátce o zničení/ztrátě majetku dozvědět měl a mohl.

Pokud se plátce nedozvěděl nebo se dozvědět nemohl o zničení, ztrátě nebo odcizení majetku, pak je plátce povinen vyrovnat, nebo upravit uplatněný odpočet daně nejpozději ke dni provedení inventarizace majetku, resp. povinnosti provést inventarizaci majetku (viz v tom smyslu § 30 odst. 6 zákona o účetnictví), tj. např. ke dni samotného fyzického přepočítání majetku a zjištění manka, pokud tuto skutečnost nezjistil dříve v průběhu daného kalendářního/hospodářského roku.

Vyrovnání či úpravu odpočtu daně je nutné provést z částky původně skutečně uplatněného odpočtu daně, resp. částky daně na vstupu u obchodního majetku.

Úprava odpočtu dle § 78 a následujících

Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, úprava odpočtu daně se provede jednorázově a plátce ji provede za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění.


Bulletin SP Audit 03/2017 (pdf) (červenec - srpen 2017)

1. Zákon č. 170/2017 Sb. - změny v oblasti daně z příjmů
2. Zákon č. 170/2017 Sb. – změny v oblasti daně z přidané hodnoty
3. Upozornění Finanční správy na časté podvody na DPH v oblasti poskytování pracovní síly
4. Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.