SP Audit

Plnění, u kterých je plátce DPH povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Plátce - poskytovatel uvede údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti. Souhrn těchto plnění za zdaňovací období odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH.

Pokud bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění (spadajících pod různé kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu).

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

Část A.2. vyplní plátce DPH, který pořizuje zboží v tuzemsku z jiného členského státu (§ 25), tj. řádky daňového přiznání k DPH 3, 4 a 9.


Část A.2. rovněž také vyplní plátce DPH
, kterému je poskytnuto osobou neusazenou v tuzemsku plnění s místem plnění v tuzemsku (§ 24), pokud se jedná o poskytnutí služby podle §  až 10d, dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi (plyn, elektřina, teplo nebo chlad) – tj. řádky daňového přiznání 5 a 6, anebo na řádku 12 nebo 13 daňového přiznání k DPH.

Plátce DPH uvede přijatá zdanitelná plnění, u kterých je jako příjemce povinen přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), do kontrolního hlášení (část A.2.) za období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň podle § 24 nebo § 25 (tj. podle data povinnosti přiznat daň - bez ohledu na to, zda má v daném okamžiku k dispozici daňový doklad).

V případě, že na základě později obdrženého daňového dokladu zjistí plátce DPH změny ohledně hodnoty základu daně (tj. i daně) z dotčeného plnění, uvede tuto změnu (pouze rozdíl oproti původně deklarovaným hodnotám) do řádného kontrolního hlášení k DPH za období, kdy obdržel daňový doklad (podle data vydání daňového dokladu).
 

 

V případě, že žádné hodnotové změny nejsou později obdrženým daňovým dokladem prezentovány, plátce plnění již duplicitně do kontrolního hlášení neuvádí (tzn. nedoplňuje pouze číslo dokladu atd.).

 

A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2

Vyplní plátce DPH, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato (§ 92) uskutečnil pro jiného plátce (nebo neplátce) dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c).

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Část A.4. vyplňuje plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění (nebo přijímá úplatu k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§ 13, § 14 - řádek daňového přiznání k DPH: 1, 2), kde hodnota zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty (vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň) vykazovaná na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10.000,- Kč včetně daně a to včetně zvláštních režimů při splnění uvedeného limitu (zvláštní režim pro cestovní službu podle § 89, zvláštní režim pro použité zboží podle § 90 – pro posouzení limitu se uvažuje celá hodnota plnění) - pro osobu příjemce: - plátce, - osoby povinné k dani – neplátce, - právnické osoby nepovinné k dani (§ 28 odst. 1 písm. a)).

Vyplňují se údaje z daňového dokladu (nebo přímo evidence pro účely daně z přidané hodnoty 5) – jeden řádek = jeden daňový doklad. V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§ 31b), tj. dokladu za několik samostatných plnění (nebo přijatých úplat), které plátce uskuteční pro stejnou osobu, uvede plátce souhrnnou hodnotu zdanitelných plnění z dokladu na jednom řádku kontrolního hlášení a to v členění podle jednotlivých sazeb daně (základ daně a daň týkající se příslušné sazby) a do pole „datum povinnosti přiznat daň“ („DPPD“), tj. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve, uvede poslední (kalendářní) datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na dokladu.

Pro souhrnný daňový doklad uváděný v části A.4. kontrolního hlášení musí být splněn níže uvedený limit (10.000,- Kč vč. daně) – hodnoty samostatných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat) se na souhrnném daňovém dokladu sčítají.

Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a zvláštní režim pro použité zboží (§ 90):
U zvláštních režimů (§ 89, § 90) se do kontrolního hlášení uvádí základ daně a daň týkající se pouze přirážky (údaje z řádku č. 1, 2 daňového přiznání zahrnující zmíněné zvláštní režimy). Tj. údaje, které má plátce ve své evidenci vedené pro účely daně z přidané hodnoty (§ 100), neboť v souladu s § 89 odst. 9 a § 90 odst. 14 se údaje ohledně daně z přirážky samostatně na daňovém dokladu neuvádějí (výjimkou je doklad o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdravotním postižením.

Do části A.4. se dále uvádějí všechny provedené opravy výše daně podle § 44 ZDPH bez ohledu na jejich limit.

A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

V části A.5. kontrolního hlášení se do jednoho řádku uvádí kumulativně za období, za které se podává kontrolní hlášení (tj. měsíc nebo čtvrtletí): - souhrn základu daně a daň z uskutečněných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a to v členění podle jednotlivých sazeb. Jedná se o:

 • plnění, na které plátce DPH vystavil zjednodušené daňové doklady (§ 30 a § 30a),
   
 • plnění uskutečněná pro osoby povinné k dani – plátce a neplátce a právnické osoby nepovinné k dani - s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně,
   
 • plnění s místem plnění v tuzemsku pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo zahraniční osoby, které nemají tuzemské DIČ (zde bez ohledu na limit),
   
 • případy, kdy plátce DPH není povinen vystavit daňový doklad na plnění (tj. fyzické osobě nepovinné k dani), ale je povinen přiznat daň,
   
 • případné vlastní doklady o použití (§ 32),
   
 • plnění uskutečněná ve zvláštních režimech podle § 89 (zvláštní režim pro cestovní službu) a § 90 (zvláštní režim pro použité zboží) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně (z přirážky) bez ohledu na osobu příjemce,
   
 • opravy příslušných zdanitelných plnění podle § 42 s absolutní hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně.

 


Článek vyšel v říjnovém a listopadovém bulletinu SP Audit 07/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. Jste připraveni na kontrolní hlášení k DPH?

2. Novela zákona o účetnictví

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.