SP Audit

Novela účetních postupů aneb připravte se na účetní změny v roce 2016

Na těchto stránkách jsme vás podrobně seznámili s novelou zákona o účetnictví, která je účinná od 1. ledna 2016. Protože dne 2. října 2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2016 mění vyhláška č. 500/2002 Sb., upravující účetnictví podnikatelů účtujících v soustavě podvojného účetnictví, chceme vás nyní upozornit na novinky v účetnictví podnikatelů, kterým je třeba věnovat pozornost ještě před koncem roku 2015, aby bylo možné správně zahájit účtování v roce 2016.

Citovaná novela vyhlášky přináší následující hlavní změny:

 • zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku;
 • změnu účetních metod vykazování a účtování
  • o změně stavu zásob vlastní činnosti,
  • o aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností;
 • změnu účtování o darech;
 • nové vymezení vlastních nákladů u zásob vytvořených vlastní činností;
 • změny v rozsahu a obsahu účetní závěrky;
 • konsolidace účetní závěrky.


Novela vyhlášky dále obsahuje i některé další změny, které souvisejí se změnami v jiných právních předpisech a změny legislativně technického charakteru.

 

Změny ve směrné účtové osnově

Pro podnikatelské subjekty bude vydán zcela nový účetní standard 024, který bude obsahovat převodový můstek mezi položkami výkazů dle struktury platné do konce roku 2015 a novou strukturou výkazů platnou od roku 2016. Pro zabezpečení správné obsahové náplně nových výkazů je však nezbytně nutné upravit účtový rozvrh, který bude účetní jednotka používat od 1. ledna 2016 v případě, že má kalendářní rok. Účetní jednotky, které mají hospodářský rok, jsou na tom časově lépe, protože mají na úpravu svých účtových rozvrhů o něco více času – budou je potřebovat až od měsíce, kdy zahájí účtování v hospodářském roce začínajícím v roce 2016 (např. hospodářský rok od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017).

Ze změn provedených ve směrné účtové osnově upozorňujeme zejména na následující:

 • 58 – Mimořádné náklady: od roku 2015 skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
 • 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti: nově nahrazeno skupinou 58
 • 62 – Aktivace: nově nahrazeno skupinou 58
 • 68 - Mimořádné výnosy: zrušeno


Zrušení vykazování zřizovacích výdajů

Novela vyhlášky přinesla zrušení vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku, protože nesplňují stanovená kritéria pro vykazování majetku. Přechodné ustanovení vyhlášky stanoví, že až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých bylo účtováno a byly vykazovány podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2015, bude pokračováno a bude o nich účtováno v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 této vyhlášky. Prakticky není nutné přeúčtovávat položky z účtů 011 – Zřizovací výdaje o 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům, ale je třeba tyto účty od roku 2016 přiřadit k položce aktiv „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.
V rámci novely zákona o daních z příjmů platí obdobné přechodné ustanovení (Čl. IV zákona č. 221/2015 Sb., bod 4.) pro zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, tzn. před 1. lednem 2016.
 

Limit pro dobu odepisování položky „Goodwill“

V souvislosti s čl. 12 odst. 11 směrnice EU byla do vyhlášky doplněna maximální doba (120 měsíců) odpisování goodwillu (viz § 6 odst. 3 písm. c).

„Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“
 

Preferenční limity

Ve vyhlášce došlo ke zrušení nadbytečného textu a novému znění poznámky pod čarou č. 5b, vzhledem k tomu, že užití individuálního referenčního množství mléka bylo k 31. březnu 2015 zrušeno. Používání preferenčních limitů se postupně omezuje; použití produkční kvóty bramborového škrobu bylo zrušeno v roce 2012 a předpokládá se, že použití ostatních preferenčních limitů (produkční kvóty cukru a individuálního limitu prémiových práv) bude zrušeno v roce 2017.
 

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

V důsledku implementace evropské směrnice dochází ke zcela nové struktuře výkazu zisku a ztráty v druhém členění:

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží
A.2. Spotřeba materiálu a energie
A.3. Služby
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
atd.

V souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU dochází k novému znění § 22. Dochází ke změně metody o účtování změny stavu zásob vlastní činnosti.

O přírůstcích nebo úbytcích zásob nebude účtováno jako o výnosech, ale bude o nich účtováno prostřednictvím příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob bude účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, o úbytku zásob bude účtováno na vrub tohoto účtu.

V souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU dochází k novému znění § 23. Dochází ke změně metody o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vlastní činností. O aktivaci nebude účtováno jako o výnosech, ale bude o ni účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch.

Změny v oceňování zásob vlastní činnosti

V důsledku implementace evropské směrnice dochází k novému znění ustanovení § 25 odst. 5 písm. c) zákona o účetnictví a následně též ke změně ustanovení § 49 vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů. K této problematice se očekává novela českého účetního standardu 015 – Zásoby a nová interpretace Národní účetní rady.

Z evropské směrnice se do ustanovení § 25 odst. 5 písm. c) přebírá následující text:
c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností,

Výše uvedené je ve vyhlášce pro podvojné účetnictví podnikatelů dále rozvedeno v § 49 odst. 5 následovně:

Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.Změna metody účtování o přijatých darech

Zásadních změn doznal rovněž obsahu § 25 (přesun obsahu položky „Ostatní provozní výnosy“ ze stávajícího § 27, včetně nového názvu položky). Této položce výkazu zisku a ztráty odpovídá skupina účtů 64 – Jiné provozní výnosy.

O přijatých darech nebude účtováno jako o zvýšení kapitálu, ale jako o jiných provozních výnosech.

Nové znění platné od roku 2016

§ 25 Jiné provozní výnosy (skupina 64 – Jiné provozní výnosy)

Položka "III.3. Jiné provozní výnosy" obsahuje zejména přijaté dary v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy (například nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb.), pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.

Zrušení mimořádného výsledku hospodaření

V souvislosti se zrušením mimořádného výsledku hospodaření dochází rovněž k nové úpravě §28 Jiné provozní náklady (skupina účtů 54 – Jiné provozní náklady).
Položka " F.5. Jiné provozní náklady " obsahuje zejména poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti. Škodou se v tomto případě rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje spotřebu preferenčních limitů, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a spotřebu povolenek na emise. Spotřeba povolenek je vykázána bez ohledu na jejich následné vyřazení [13b] a jejich číselné označení v rejstříku obchodování s povolenkami [13c]. Obsahuje i mimořádné provozní náklady.

Mimořádné náklady a mimořádné výnosy se tedy od roku 2016 „rozpadají“ do položek Jiné provozní výnosy, Jiné provozní náklady, Ostatní finanční výnosy a Ostatní finanční náklady.

 


Článek vyšel v listopadovém/prosincovém bulletinu SP Audit 09/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. Novela účetních postupů aneb připravte se na účetní změny v roce 2016
2. NSS k problematice neunesení důkazního břemene
3. Zneužití práva v rámci přeměn korporací

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.