SP Audit

Ještě jednou k povinnému elektronickému podání

Jak bývá v kraji zvykem, po překotném zavedení povinného elektronického podávání daňových přiznání (a obdobných podání) se objevila celá řada otazníků a nejasností. Připomeňme si, že základní úprava povinnosti činit vybraná podáni elektronicky je obsažena v § 72 odst. 4 daňového řádu (DŘ), kde je uvedeno, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce (dále jen „podatel“) zpřístupněnu datovou schránku nebo má podatel zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen vybraná podaní (§ 72 odst. 1 DŘ) učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 písm. a) až c) DŘ, tedy buď:

 • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
 • prostřednictvím datové schránky, nebo
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 

Povinnost činit podáni datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (dále jen „elektronicky“) se vztahuje výhradně na podání uvedena v § 72 odst. 1 DŘ a jejich přílohy (viz tiskopisy vydané Ministerstvem financi - http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu), tedy:

 • přihlášku k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů, včetně žádosti o zrušeni registrace,
 • řádné daňové tvrzení,
 • dodatečné daňové tvrzení,

jejichž formát a struktura je správcem daně zveřejněn ve smyslu § 72 odst. 3 DŘ. Prakticky tak tato povinnost dopadá na podání, která jsou ke dni, kdy je činěno podání, v daném formátu a struktuře k dispozici na daňovém portálu v sekci Elektronická podání pro finanční správu → Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“).

Nad rámec obecné úpravy obsažené v DŘ je pak elektronická forma podání upravena v § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Ustanoveni § 101a ZDPH ukládá povinnost činit podání v rámci DPH elektronicky těmto daňovým subjektům:

 • plátce – právnická osoba
 • plátce – fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanoveny obrat (§ 101a odst. 3 písm. a) ZDPH)
 • plátce – fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky (101a odst. 3 písm. b) ZDPH) – kromě jiných případů, kdy je zákonem i fyzickým osobám uložena povinnost činit podání elektronicky, bude mít vliv na aplikaci tohoto ustanoveni i § 72 odst. 4 DŘ, jinými slovy, pokud plátce – fyzická osoba splní podmínky pro elektronické podávání stanovené v § 72 odst. 4 DŘ, pak ji vznikne i povinnost činit elektronicky podání podle § 101a ZDPH.
 • identifikovaná osoba – identifikované osobě plyne povinnost činit podání na DPH elektronicky nikoliv z § 101a ZDPH, ale pravě z § 72 odst. 4 DŘ. Pokud tedy podle tohoto ustanovení vznikne identifikované osobě obecná povinnost činit podání elektronicky, budou pod tuto povinnost zahrnuta i podání uvedena v § 72 odst. 1 DŘ, která jsou podávána na DPH.


Nejasnosti a otázky, týkající se elektronického podávání, byly projednávány v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR. Ze stanovisek, která ke sporným bodům zaujali zástupci Generálního finančního ředitelství, vyjímáme:

 1. Při posuzování povinnosti činit podání datovou zprávou dle § 72 odst. 4 daňového řádu je třeba zohlednit typ datové schránky, kterou má osoba činící podání zpřístupněnu. Daňový subjekt tedy bude mít povinnost činit podání datovou zprávou v případech, kdy bude činit podání související s typem datové schránky, kterou má zpřístupněnu:
  • Daňový subjekt s datovou schránkou nepodnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou podání dle § 72 odst. 1 ve věcech osobních, nesouvisejících s podnikáním.
  • Daňový subjekt s datovou schránkou podnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou podání dle § 72 odst. 1 ve věcech podnikání.
  • Daňový subjekt s dvěma datovými schránkami – datovou schránkou nepodnikající fyzické osoby a datovou schránkou podnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou jak podání osobní, nesouvisející s podnikáním, tak podání ve věcech podnikání.
  • Daňový subjekt s datovou schránkou zástupce (tedy např. daňový poradce či advokát) musí činit datovou zprávou podání vztahující se k jeho činnosti zástupce. Pokud však bude mít zpřístupněno více datových schránek, bude postup obdobný jako v předchozím případě – povinnost činit podání datovou zprávou se bude rozšiřovat o podání související s daným typem zpřístupněných datových schránek.
  • V případě smíšených písemností, které se týkají částečně více rolí (např. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které obsahuje jak příjmy z podnikání, tak příjmy z jiné (nepodnikatelské) činnosti fyzické osoby, např. příjmy z nájmu nemovitých věcí nezařazených do obchodního majetku), bude mít daňový subjekt povinnost činit podání datovou zprávou, pokud bude mít zpřístupněnu datovou schránku k alespoň jedné z relevantních rolí.
   
 2. Povinnost činit podání podle § 72 odst. 4 daňového řádu má jen ten (daňový subjekt nebo jeho zástupce), kdo splňuje zákonem stanovené podmínky a kdo současně toto podání činí.
   
 3. Povinnost činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) vzniká daňovým subjektům (za předpokladu, že nemají tuto povinnost z toho důvodu, že by měly zpřístupněnu datovou schránku) ode dne, kdy jim vznikne povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Daňovým subjektům uvedeným v § 20 odst. 1 písm. c) až e) zákona o účetnictví vzniká povinnost činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 DŘ dnem sestavení účetní závěrky, která má být povinně ověřena auditorem, a trvá do dne sestavení takové účetní závěrky, která auditorem být ověřena nemusí.
   
 4. Finanční správa bude po přechodné období roku 2015 akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 DŘ i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 DŘ, aniž by následovala výzva k odstranění vad podání. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § 71 odst. 3 DŘ má podobu datové zprávy a tato datová zpráva je v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 DŘ .
   
 5. Fyzická osoba, které vznikne povinnost činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 DŘ, ačkoliv nesplňuje podmínku uvedenou v § 101a odst. 3 písm. a) ZDPH (tedy nedosahuje tam stanoveného obratu), je povinna činit elektronicky podání uvedená v § 101a odst. 1 ZDPH, neboť má „zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky“ (dle § 72 odst. 4 DŘ). Pokud tedy splňuje fyzická osoba alespoň jednu z podmínek uvedených v § 101a odst. 3 ZDPH, má povinnost podávat elektronicky podání uvedená v § 101a odst. 1 ZDPH.

 


Článek vyšel v březnovém bulletinu SP Audit 02/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. K nové úpravě daňového zvýhodnění životního pojištění 
2. Samostatná příloha daňového přiznání k převodním cenám 
3. Ještě jednou k povinnému elektronickému podání 
4. Pokyn GFŘ D-22 k uplatňování zákona o daních z příjmů
5. Nové tiskopisy: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro 2015

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.